Beschermjassen

"We moeten op zoek naar de joggingbroek van onze cliënten"


Tijdens de vorming Beschermjassen ging ik op zoek naar wat mijn beschermjas was. Wanneer ik thuis kom en mijn joggingbroek aantrek, voel ik me helemaal relaxed. Ik vergeet even alle negatieve dingen en voel me veilig en comfortabel.

Lisa, JAC-medewerker CAW De Kempen

Beschermjassen‘Beschermjassen’ (grondlegger Kitlyn Tjin A Djie) is zowel een werkwoord als een zelfstandig naamwoord. Het betekent dat je iemand tijdens een moeilijke faseovergang inbedt in het oude vertrouwde. Het gaat niet alleen over familie, maar over alles van toen. Het zijn de geuren, het landschap, de tradities, de rituelen, de geschiedenis, het eten… Het gaat over de vertrouwde manieren van vroeger. Iedereen doet het eigenlijk; in moeilijke periodes teruggrijpen naar prettige herinneringen, ervaringen van veiligheid en warmte.


Meerwaarde voor team -/afdelings- en/of organisatieniveau


Door het werkmodel Beschermjassen als toegevoegde waarde te integreren in het reguliere aanbod, methodieken en interventies van professionals in de (jeugd)zorg, onderwijs en welzijn gaan deze professionals in hun werkwijze beter aansluiten bij de problemen, hulpvragen en zorgbehoeften van migranten (en vluchtelingen) in België waardoor:


1. De organisatie goed toegankelijk is voor cliënten met een migratie-achtergrond en migranten de organisatie goed weten te vinden;

2. Cliënten met een migratie-achtergrond vinden dat er met de interventies, methodieken en werkwijze(n) door de organisatie goed aangesloten wordt bij hun “klinische realiteit” (problemen, hulpvragen, zorgbehoeftenen oplossingsstrategieën);

3. Voortijdige uitval van cliënten met een migratie-achtergrond wordt voorkomen.

4. Met het aanbod goede effecten en tevredenheid bij cliënten met een migratie-achtergrond bereikt worden.
Beschermjassen op school • Wat heeft een leerling die 'anders' is nodig om zich veilig te voelen in de klas?
 • Welke rol speelt de leraar in het creëren van een aangenaam, ondersteunend en stimulerend leerklimaat?
 • Hoe kun je aandacht hebben voor empathie en compassie in onderwijs?
 • Op welke manier kunnen krachtbronnen ofwel beschermjassen uit de familie, historie en cultuur van het kind én de docent ingezet worden op school?Er rust een belangrijke en complexe taak op de schouders van professionals in het onderwijs. Een mengeling van achtergronden, kleuren, culturen en religies in de klas maakt het lastig om eenduidig onderwijs te verzorgen.

Maar ook leerlingen met zorgelijke thuissituaties, psychiatrische diagnoses, fysieke beperkingen en hoogbegaafdheid vragen om extra aandacht. Het zijn deze leerlingen die makkelijk buiten de boot vallen: buiten de groep én buiten de leeromgeving. Want wie zich onveilig voelt, leert niet meer.


Aandacht voor diversiteit op school is aan de orde van de dag, zeker met het oog op passend onderwijs. Leraren toerusten op omgaan met verschil - bij de ander en bij zichzelf - is essentieel in deze tijd. Want hoe je omgaat met verschil,  zegt ook iets over jezelf. Tijdens een vorming beschermjassen op school leer je hoe je kinderen weer veilig kan omhullen zodat ze zich opnieuw wat krachtiger en veiliger kunnen voelen door ook op zoek te gaan naar wie jijzelf bent.


Inhoud van een training:

 • Verschil tussen ik –en wij gerichte families
 • Contextuele vragen om op zoek te gaan naar familieverhalen
 • Stilstaan bij in –en uitsluitingsmechanismen in het onderwijs
 • Enkele instrumenten inoefenen om te beschermjassenMeer weten over Beschermjassen?


www.wortelsvoordetoekomst.be

Beschermjassen in de hulpverlening


Hulpverlening aan personen met een migratie achtergrond vraagt om bepaalde kennis, vaardigheden en basishouding.‘Beschermjassen’ gaat over de vertrouwde manieren van vroeger. Wat hebben mensen nodig uit hun oude context om in de nieuwe context te kunnen functioneren? Vaak wordt bij vluchtelingen met traumatische ervaringen gedacht dat het verleden moet rusten maar mensen hebben het verleden juist nodig. Ze moeten het bij zich kunnen dragen om in de toekomst een plek te creëren. Mensen willen niet terug, ze willen maar eventjes rondkijken in het verleden om een perspectief voor de toekomst te kunnen ontwikkelen.


Inhoud van een training:

 • Dag 1: Faseovergangen, familiesystemen en heilige huisjes

Iedereen kent in zijn leven faseovergangen, denk maar aan verlies van een dierbare, geboorte van een kind, ander werk vinden, migreren of vluchten naar een ander land, enz. We staan stil bij de impact van faseovergangen in het leven, het verschil tussen ik -en wij gerichte families en welke heilige huisjes we met ons meedragen.


 • Dag 2: In -en uitsluitingsmechanismen, interculturele communicatie en instrumenten

Bewustzijn in de hulpverlening van culturele verschillen, witte privileges, stereotypen,... is enorm belangrijk. Door welke bril kijk jij?

We maken tijd om te oefenen met enkele instrumenten om te beschermjassen: gebruik van levenslijnen, genogrammen, eettafels,...


 • Dag 3: Terugkomdag met intervisie en casuïstiek

De laatste dag brengen we casussen mee en bekijken we ze aan de hand van beschermjassenmodel. We oefenen en ervaren om zo tot nieuwe inzichten te komen.

www.beschermjassen.nl

Copyright @ All Rights Reserved