Beschermjassen in organisaties

Beschermjassen is een model dat ruimte schept voor diversiteit; op de werkvloer, in het onderwijs, in dienst -en hulpverlening, in je persoonlijk leven,... Migratie is een belangrijke faseovergang die heel wat impact heeft. Daarom heeft beschermjassen heel wat te bieden in het begeleiden van mensen met migratie achtergrond.

 


‘Beschermjassen’ is zowel een werkwoord als een zelfstandig naamwoord. Het betekent dat je iemand tijdens een moeilijke faseovergang inbedt in het oude vertrouwde. Het gaat niet alleen over familie, maar over alles van toen. Het zijn de geuren, het landschap, de tradities, de rituelen, de geschiedenis, het eten… Het gaat over de vertrouwde manieren van vroeger. Iedereen doet het eigenlijk; in moeilijke periodes teruggrijpen naar prettige herinneringen, ervaringen van veiligheid en warmte. Bij migratie of bij mensen op de vlucht zijn deze zaken soms zoek. Vaak zoeken mensen vaak uit zichzelf naar beschermjassen, alleen zijn ze zich hier niet van bewust. Als hulpverlener is het wel belangrijk hiervan bewust te zijn, ook bij jezelf. Want als je er alert op bent kan je er anderen mee helpen.


Beschermjassen biedt professionals kennis en inzicht en vaardigheden waarmee zij met hun reguliere aanbod, werkwijze en interventies beter kunnen laten aansluiten bij cliënten met een migratie-achtergrond. Het model kan ook van toepassing zijn bij personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Het model gaat pas echt betekenis krijgen als deze kennis, inzichten en vaardigheden van Beschermjassen goed geïntegreerd zijn/worden in de basishouding van de professional en op een duurzame wijze, als toegevoegde waarde in de reguliere werkwijze van het team, afdeling en organisatie geïmplementeerd zijn. 

Meerwaarde voor team -/afdelings- en/of organisatieniveau

Door het werkmodel Beschermjassen als toegevoegde waarde te integreren in het reguliere aanbod, methodieken en interventies van professionals in de (jeugd)zorg, onderwijs en welzijn gaan deze professionals in hun werkwijze beter aansluiten bij de problemen, hulpvragen en zorgbehoeften van migranten (en vluchtelingen) in België waardoor:


1. De organisatie goed toegankelijk is voor cliënten met een migratie-achtergrond en migranten de organisatie goed weten te vinden;

2. Cliënten met een migratie-achtergrond vinden dat er met de interventies, methodieken en werkwijze(n) door de organisatie goed aangesloten wordt bij hun “klinische realiteit” (problemen, hulpvragen, zorgbehoeftenen oplossingsstrategieën);

3. Voortijdige uitval van cliënten met een migratie-achtergrond wordt voorkomen.

4. Met het aanbod goede effecten en tevredenheid bij cliënten met een migratie-achtergrond bereikt worden.


Intervisies


Indien een organisatie nood heeft om hulpverleners te coachen in cultuursensitief handelen, is het mogelijk om op regelmatige basis intervisies te begeleiden.


Hierbij wordt uitgegaan van het werkmodel beschermjassen:

  • kennis en inzicht in diversiteitsaspecten
  • kennis en inzicht ininterculturele communicatieconcepten
  • algemene competenties voor het vormgeven van een doeltreffende werkalliantie
  • interculturele competenties en hulpmiddelen


Meerwaarde op cliëntniveau

1. De cliënt is (weer) verbonden met de oorspronkelijke hulp- en steunbronnen die gevonden kunnen worden in de eigen familiaire, sociale en culturele bagage;

2. De cliënt heeft manieren gevonden om deze oorspronkelijke hulp- en steunbronnen op een eigen wijze in te zetten als krachtbron voor het bereiken van oplossingen voor de actuele problemen;

3. De cliënt kan het eigen hulp- en steunsysteem, zelf, of met hulp/steun van anderen, verder vergroten en versterken;

4. Het versterken van inbedding (integratie) in de Belgische sociale en culturele context.

Copyright @ All Rights Reserved